Artikel 1: definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:a. Algemene voorwaarden: algemene voorwaarden van Mulder Verpakkingen B.V.
b. Verkoper: De besloten vennootschap Mulder Verpakkingen B.V. gevestigd te Hoorn.
c. Overeenkomst: Iedere overeenkomst van koop en verkoop en/of van het verrichten van diensten of andersoortige overeenkomsten die verkoper met een koper aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenis¬sen.
d. Aanbod: Iedere aanbieding die verkoper aan een (potentiële) koper doet.
e. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die met verkoper een overeenkomst als bedoeld in artikel 1 onder c. sluit of van verkoper een aanbod als bedoeld in artikel 1 onder d. ontvangt.
f. Producent: de onderneming in binnen of buitenland die door verkoper wordt belast met de vervaardiging van de door koper bestelde zaken en/of levering en/of facturering aan koper van de bij verkoper bestelde zaken.
g. Magazijn: bedrijfsgebouw van producent en/of andere plaatsen waar de te leveren zaken bij de producent worden afgescheiden en aldaar voor verzending gereed liggen.
h. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.
i. Dagen: alle kalenderdagen.
j. Tonen: het gebied tussen zwart en wit (inclusief zwart en wit).
k. Kleuren: alle voor ons zichtbare kleuren.
l. Variaties in kleuren: variaties in de door koper opgegeven te drukken bedrukkingkleuren (bijv. Pantone) wegens door natuurkundige wetten veroorzaakte afwijkingen.
1. Kleurverschillen: verschillen wegens de aard van het te bedrukken materiaal, de wisseling van kleurbaden, de variatie der drukmachines en verschillende door de producent toe te passen druktechnieken zowel onderling in één partij als bij herhalingsorders en afwijkingen van de oorspronkelijk opgegeven kleuren.
n. Kleurafwijkingen: die afwijkingen in de weergave van de oorspronkelijk opgegeven bedrukkingkleur waarvan de grootte wordt bepaald door de mate van contrast tussen de zuivere toon wit en het door de koper uitgezochte (witte) materiaal.
• o. Toonafwijkingen: verschillen die optreden als gevolg van de invloed van de toon van de gebruikte ondergrond op de weergave van de oorspronkelijk opgegeven te bedrukken toon.
p. Ondeugdelijk: niet geschikt voor verwerking of bewerking door elektronische of mechanische apparatuur van verkoper of producent.

Artikel 2: algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten.
2.Op alle overeenkomsten met en alle aanbiedingen van verkoper zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van verkoper van toepassing, tenzij verkoper uitdrukkelijk bij een uitsluitend daartoe bestemt schrijven aan koper heeft verklaard in te stemmen met andere voorwaarden. Een dergelijke instemming strekt zich nooit uit tot andere overeenkomsten met dezelfde koper.
3.Aanvullingen,wijzigingen of enige andere afwijking van bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing,indien verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
4.Aanvullingen, veranderingen en/of wijzigingen door koper in de specificaties van het orderformulier aangebracht, nadat deze door verkoper aan koper is opgezonden of ter hand gesteld, zijn alleen geldig indien verkoper daarmee schriftelijk of met een paraaf van verkoper akkoord is gegaan.
5.Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover bepalingen van dwingend recht zich daartegen zouden verzetten. Indien een bepaling op die grond nietig zou zijn geldt voor verkoper de gunstigste regeling, terwijl alle overige bepalingen der algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3: offertes, aanbiedingen

1.Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht verkoper niet tot het sluiten van een overeenkomst met koper.
2.Aanbiedingen van verkoper zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen schriftelijk worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen de hierin vermelde termijn is aanvaard.
3.Afbeeldingen, tekeningen e.d. maken alleen deel van de overeenkomst uit indien deze uitdrukkelijk zijn vermeld in een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst.

Artikel 4: annulering

Koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor verkoper ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt mede begrepen de door verkoper geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die verkoper reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: prijs

1.Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2.De prijs die verkoper heeft opgegeven voor de door hem te verrichten prestatie geldt uitsluitend voor die verrichting conform de overeengekomen specificaties.
3.Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komen de kosten van de voor uitvoering der overeenkomst benodigde zaken voor rekening van de koper.

Artikel 6: prijswijzigingen

1.Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering der overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgevers¬lasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijk¬baar zijn.
2.Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van door koper aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door koper die verkoper of diens producent kosten noodzaken dan verkoper bij het aangaan van de overeen¬komst redelijkerwijze mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3.Verkoper is voorts gerechtigd de kosten van meerwerk en nalevering in rekening te brengen.
4.Vanaf de eerste dag dat goederen van koper bij verkoper in opslag zijn genomen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, koper de hierdoor ontstane opslagkosten aan verkoper te vergoeden.

Artikel 7: betalingstermijn

1.Tenzij anders is overeengekomen, dient koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen, zonder zich op enigerlei korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen, te betalen of tegen factuurwaarde binnen 30 dagen na factuurdatum dan wel, indien schriftelijk overeengekomen, tegen de valutada¬tum. De koper die niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald is in verzuim zonder dat ingebrekestelling door verkoper is vereist
2.Koper is te allen tijde gehouden, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, op het eerste verzoek van verkoper zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan verkoper te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat verkoper daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op het eerste verzoek van verkoper tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
3.Indien koper niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel vermeld, is deze wegens vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde vanaf de vervaldatum over dit bedrag c.q. deze bedragen een rente verschuldigd van 0,75% per 14 dagen of gedeelte daarvan.
4.De in gebreke zijnde koper is naast het verschuldigde bedrag aan hoofdsom(men) en de daarop verschenen rente, gehouden tot betaling van 15% buitengerechtelijke incassokosten over het bedrag der hoofdsom(men) zulks met een minimum van €. 150, , onverminderd eventueel verschuldigde proceskosten.

Artikel 8: wijze van levering; eigendomsvoorbehoud; risico

1.Levering geschiedt af magazijn producent. Op het moment dat de goederen aldaar transportklaar ter beschikking staan wordt verkoper geacht aan zijn verplichting tot levering jegens koper te hebben voldaan.
2. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt aflevering aan het adres van de koper.
3.Verkoper heeft het recht maar is niet gehouden de te leveren zaken in gedeelten af te leveren en heeft bij levering der eerste deelaflevering aan de overeengekomen levertijd voldaan.
4.Koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door verkoper te leveren zaken. Koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken weigert te aanvaarden.
5.Iedere levering van zaken door verkoper aan koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten vermeldt in art. 8 leden 4 en 5.
6.Indien vervoer van af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de koper, tenzij franco levering is overeengekomen.
7.Onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 2 van deze voorwaarden draagt koper tijdens het transport en de bewaring alle risico's van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken, verlies en kwaliteitsvermindering daaronder begrepen. Koper dient desgewenst voor zijn kosten zelf een verzekering tegen dit risico af te sluiten.
8. Elk product is voorzien van een beeldmerk van verkoper.

Artikel 9: afroep

1.De totale order kan, indien schriftelijk met verkoper is overeengekomen, op afroep worden afgenomen. Echter in niet meer dan twee partijen van minimaal 50% van de bestelde hoeveelheid.
2.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen moet bij aflevering van de eerste helft de som van het totaal van de volgens de afroepovereenkomst uit te leveren zaken conform de overeengekomen betalingscondities worden betaald.
3.Indien over het tijdstip van afroep schriftelijk niets is overeengekomen geldt een periode van opslag van ten hoogste 12 maanden. De opslag is over welke periode dan ook voor rekening en risico van koper.
4.Verkoper is bevoegd maar niet gehouden bij het verstrijken der maximum opslagperiode de nog in opslag staande zaken, voorafgegaan door een bericht van verkoper aan koper, te verzenden. Deze opgezonden zaken zullen zonder voorbehoud door koper worden aanvaard. Bij weigering van koper de zaken in ontvangst te nemen wordt verkoper niettemin geacht de zaken te hebben afgeleverd. Artikel 9 lid 7 van deze voorwaarden is mede van toepassing.

Artikel 10: levertijd

1. Behoudens het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden gaat de overeengeko¬men levertijd pas in op de dag waarop alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en bescheiden, zoals clichés, rubbers, films, werktekeningen, kleurmonsters, druk en tekstproeven, elektronisch materiaal, door koper aan te leveren, alsmede indien overeengekomen de goedkeuring van koper m.b.t. die materialen en bescheiden, niet ondeugdelijk in het bezit van de producent zijn gekomen.Koper is in gebreke indien hij ondeugdelijk materiaal aanlevert.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor de technisch niet te vermijden veranderingen die zich bij de elektronische verwerking door verkoper van het door koper ter beschikking gesteld materiaal voordoen, die bij de verwerking voor de bedrukking van ander drukwerk dan draagtassen zich niet voor behoeven te doen.
3.Een door verkoper opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Verkoper is ook bij een overeengekomen uiterste termijn eerst in verzuim, nadat verkoper door koper schriftelijk in gebreke is gesteld.
4.De gebondenheid van verkoper aan een overeengekomen termijn van levering vervalt indien koper zijn betalingsverplichtingen t.a.v. verkoper van eerdere leveringen niet is nagekomen, wijziging in de specificaties van de prestatie wenst, of niet dan wel niet tijdig zijn noodzakelijke medewerking verleent aan de verdere uitvoering der overeenkomst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe vertraging in de uitvoering verkoper in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk planmatig in de tijd vastgestelde reservering van productiecapaciteit.
5.Koper is gehouden bij de uitvoering door verkoper der overeenkomst al datgene te doen, dat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige levering door verkoper mogelijk te maken.
6.Bij niet naleving door koper van het in het vorige lid van dit artikel of het in lid 2 van artikel 8 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is koper in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door verkoper nodig is. Verkoper is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de koper dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal verkoper de overeenkomst alsnog binnen redelijke termijn, rekening houdend met de alsdan in het bedrijf van verkoper bestaande mogelijkheden m.b.t. aanmaak, confectie of bewerking, uitvoeren.
7. Verkoper heeft recht op een naleveringstermijn die altijd 10 weken bedraagt.

Artikel 11: onderzoek en reclame

1. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd op grond van een door koper schriftelijk daartoe verzonden aanvraag met opgave van redenen en uitsluitend na eveneens schriftelijk door verkoper gegeven toestemming.
2. Ten aanzien van de kosten verband houdend met ongeoorloofde retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door verkoper genomen maatregelen, is diens gespecificeerde opgave hiervan voor koper bindend, behoudens tegenbewijs..
3. De kosten van ongeoorloofde retourzendingen zijn voor rekening van koper. Verkoper kan de betreffende zaken voor rekening en risico van koper (doen) opslaan.
4. Koper draagt het risico voor retour te zenden zaken en dient zich voor dit transport te verzekeren.
5. Koper is aansprakelijk voor de schade die door zijn nalatigheid is ontstaan.

Artikel 13: inhoud en wijziging der overeenkomst

Koper draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door verkoper niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties, teksten, afbeeldingen of andere informatie, die mondeling door koper of een daartoe door koper aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax , e-mail en/of soortgelijk middel.

Artikel 14: drukproeven

1. Koper dient een nauwkeurige opgave te verstrekken van formaten, kwaliteiten en te drukken teksten en afbeeldingen.
2. Koper is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van verkoper ontvan¬gen zet , druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan verkoper terug te zenden.
3. Goedkeuring van de proeven door koper geldt als erkenning dat verkoper de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft verricht.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopge¬merkt zijn gebleven in door koper goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
5. Elke op verzoek van koper vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn begrepen.
6. Door koper gewenste wijziging(en) van een op zijn verzoek vervaardigde drukproef dient(en), evenals zijn goedkeuring hiervan, schriftelijk aan verkoper ter kennis te worden gebracht.
7. Schriftelijke bevestiging door verkoper aan koper van aan verkoper op andere wijze dan vermeld in het vorige lid ter kennis gekomen mededelingen van koper omtrent gewenste wijziging(en) en/of goedkeuring der drukproef, wordt geacht een schriftelijke bevestiging afkomstig van koper te zijn en bindt partijen, tenzij koper binnen zeven dagen na ontvangst hiertegen bij verkoper schriftelijk bezwaar maakt.
8. Indien koper, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, de in dit artikel vermelde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is koper ingevolge het bepaalde in artikel 6:91 BW, terstond een boete verschuldigd ten bedrage van 40% der overeengekomen prijs der bestelde zaken, terwijl door het enkele verstrijken der termijn van de ingebrekestelling de overeenkomst van rechtswege is ontbonden.
9. Artikel 7 leden 4 en 5 zijn mede van toepassing.

Artikel 15: afwijkingen

1. Alle maten, gewichten, dikten en kleuren van materialen en bedrukking worden geacht bij benadering op de order te zijn vermeld. Een afwijking in materiaaldikte van +/- 15% is toegestaan. Formaten mogen tot +/- 10% afwijken.Bij plastic tassen bedraagt de krimp door afgifte van warmte van de lasbalk bij het lassen ongeveer 1 cm per lasnaad. Afwijkingen van +/- 2 mm in het sluitwerk van de bedrukking en afwijkingen van +/- 10% in de drukstand (d.w.z. de plaats waar de bedrukking volgens de drukproef zou moeten staan), zijn gezien de aard van het materiaal en de productiemethode, technisch niet te vermijden.
2. Een garantie voor de houdbaarheid van kleuren en bedrukking kan niet worden gegeven. Het door de producent bij de bedrukking der kleuren toegepaste drukprocédé brengt mede, dat koper geen enkel recht kan ontlenen aan het in welke mate ook afbreken der rasterpunten.
3.Geringe technisch niet te vermijden afwijkingen en/of afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerkingen genomen, geen of slechts een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de geleverde zaak hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4.Afwijkingen van geringe betekenis en/of geringe afwijkingen tussen enerzijds de geleverde zaak en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet druk of andere proef kunnen geen reden vormen voor korting of voor ontbinding van de overeenkomst noch voor schadevergoeding.
5.Indien beide partijen van mening zijn dat een afwijking wel van betekenis is voor de (praktische) gebruikswaarde der geleverde zaak, levert dit uitsluitend een grond voor korting op en wel evenredig aan de ernst van de aan verkoper te wijten afwijking. Deze korting bedraagt echter nooit meer dan de werkelijke vermindering der bruikbaarheid van de geleverde zaak.
6.Afwijkingen in de door koper opgegeven te drukken bedrukkingskleuren (bijv. pantone) kunnen wegens de door natuurkundige wetten veroorzaakte afwijkingen bij gebruik van de toon(kleur) wit en de mede door de producent gebruikte materialen niet vermeden worden en vormen daardoor geen grond voor reclames of aanspraak op korting.
7.M.b.t. de overeengekomen hoeveelheid der bestelde zaken is meer of minder levering tot 20% toegestaan. Waarbij dan de werkelijk geleverde hoeveelheid door verkoper aan koper in rekening wordt gebracht.
8.Het ontbreken op de lasnaden van de bedrukkingkleur waardoor de kleur van de gebruikte ondergrond op die naden in meer of mindere mate zichtbaar blijft is technisch niet te vermijden en vormt geen grond voor reclames of aanspraak op korting.

Artikel 16: intellectuele en industriële eigendomsrechten

1.Koper garandeert verkoper, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name
door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de koper ontvangen zaken, zoals
modellen, afbeeldingen, (werk)tekeningen, litho's, films, fotografische opnamen, clichés etc., geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supernationale of internationale regelgeving op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht of het recht van industrieel eigendom dan wel anderszins onrechtmatig zou worden gehandeld. Koper vrijwaart verkoper zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet, regelgeving of uit onrecht¬matige daad geldend zouden kunnen maken.
2.Indien ten aanzien van de juistheid van door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid gerede twijfel bestaat of blijft bestaan, is verkoper bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat verkoper door de nakoming van de overeen¬komst geen inbreuk maakt op deze rechten. Daarna zal de verkoper de overeenkomst alsnog binnen de oorspronkelijk overeengekomen levertijd uitvoeren.
3.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft verkoper steeds de rechthebbende op de door hem bij de uitvoering der overeenkomst ter beschikking gestelde modellen, afbeeldingen, werk , detail en ontwerptekeningen, films, fotografische opnamen, litho's, clichés en soortgelijke productie en hulpmiddelen. Deze aanspraak geldt evenzeer voor het intellectueel eigendomsrecht dat kan ontstaan op de door of in opdracht van verkoper bij de nakoming van de overeenkomst in dit lid vervaardigde werken, ook indien de betreffende werken c.q. daarmee gepaard gaande werkzaamheden als afzonderlijke post op de factuur zijn vermeld.
4.De door verkoper volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals modellen, afbeeldingen, werk , detail en ontwerptekeningen, films, fotografische opnamen, litho's, clichés en soortgelijke productie en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien een beschermd intellectueel eigendomsrecht c.q. beschermd industrieel eigendomsrecht bestaat krachtens de Auteurswet 1912, de Rijksoctrooiwet, de Benelux Merkenwet Benelux verdrag inzake tekeningen en modellen, de Handelsnaamwet of anderszins een wettelijke bescherming voor verkoper bestaat, niet zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. Bij overtreding verbeurt koper een direct opeisbare boete van €. 150, voor iedere dag dat deze schending duurt.
5.Koper krijgt na levering door verkoper het niet exclusieve recht tot gebruik van de door of namens verkoper in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van het vorige lid van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 17: eigendom productiemiddelen etc.

1. Alle door verkoper vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen met name zetsels, ontwerptekeningen, modellen, werk en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho's, clichés, films, micro en macromontages, drukplaten, (folie)preegvormen, stempelplaten en soortgelijke zaken blijven eigendom van verkoper, ook als deze als aparte posten op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
2. Verkoper is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken aan koper af te geven.
3. Verkoper is voorts niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor koper te bewaren. Indien verkoper met koper overeenkomt dat deze zaken door verkoper zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat verkoper instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 18: eigendom koper, pandrecht

1. Verkoper zal de door koper in het kader van de uitvoering der overeenkomst aan verkoper toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2.Koper verleent verkoper pandrecht op alle materialen en bescheiden, die door hem voor de uitvoering der overeenkomst in de macht van verkoper zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de koper in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan verkoper verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare voorwaardelijke schulden daaronder begrepen.
3. Tenzij anders overeengekomen komen de kosten van de voor uitvoering der overeenkomst benodigde zaken voor rekening van koper.

Artikel 19: overmacht

1. Indien verkoper wegens een hem niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, heeft verkoper het recht schriftelijk binnen redelijke termijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Verkoper is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding tegenover koper, voldoening van eventueel genoten voordeel hierbij inbegrepen.
2. Onder een niet aan verkoper toe te rekenen tekortkoming als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt onder meer verstaan: bedrijfs , verkeers of transportstoornissen, storing in de aanlevering van grondstoffen of hulpmiddelen, arbeiderstekort, werkstakingen, uitsluitingen, blokkades, oorlogsomstandigheden of dreiging daarvan, revolutie, sabotage, belemmerende maatregelen van overheidsinstanties en iedere andere omstandigheid die verkoper redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien een waarop hij geen invloed heeft en op grond waarvan hij, indien een zodanige omstandigheid hem bekend zou zijn geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.
3. Een aan verkoper niet toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt, indien de betreffende prestatie niet binnen 60 dagen na het intreden van de in lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden kan worden aangevangen.
4. Kan de prestatie alsnog binnen genoemde termijn van 60 dagen worden aangevan¬gen dan is de tekortkoming niet blijvend en kunnen partijen de overeenkomst niet ontbinden. In dat geval wordt verplichting tot presteren opgeschort zonder dat verkoper jegens koper tot enige schade of voordeelsvergoeding gehouden is.

Artikel 20: aansprakelijkheid

1. Uit hoofde van de overeenkomst met koper is verkoper tegenover koper, uitgezon¬derd opzet of grove schuld, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en in evenre¬digheid tot de geleden schade niet tot verdergaande schadevergoeding gehouden dan ten hoogste de verkoopprijs c.q. het netto factuurbedrag der reclame betreffende zaken.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de vervaardigde werken c.q. verrichte prestatie na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. Verkoper is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van koper.
4. Indien verkoper ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met koper c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal koper verkoper ter zake volledig vrijwaren en zal koper alles vergoeden wat verkoper aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: toepasselijke recht, bevoegdheid

1. Op alle overeenkomsten met verkoper is het Nederlands recht van toepassing.
2. Naast de plaats van vestiging van verkoper is tevens de Rechtbank te Alkmaar bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit met verkoper gesloten overeenkomst(en) kennis te nemen, behoudens het ter zake in de wet bepaalde.